Prechod na Atom 1.0

Formát Atom 0.3 je označovaný za „prekonaný“ (deprecated). Jeho nasledovníkom je Atom 1.0. Niektoré programy (blogovacie nástroje, CMS, Atom čítačky) už podporujú zdroje syndikované v tomto formáte. Ak máte vlastný systém, budete musieť implementovať tieto zmeny:

Zmeny v elementoch

Starý element Nový element Poznámka
tagline subtitle premenovaný
copyright rights môže byť v feed aj entry
info --- odstránený elemet
modified updated aj iná ako čas. zóna UTC
issued published premenovaný, nepovinný
created --- odstránený element
url uri zmena názvu
--- category nový element
--- icon nový element
--- logo nový element

Element feed

Z koreňového elementu feed bol odstránený atribút version a nový menný priestor (namespace) je pre Atom 1.0 http://www.w3.org/2005/Atom. Verzie formátu bude odteraz určovať menný priestor (atribút xmlns="").

Element id

Element <id> je povinný v každom elemente <feed> a <entry>. Jeho hodnota musí jednoznačne a globálne unikátne identifikovať zdroj (<feed>) alebo záznam (<entry>).

Návod ako správne vytvoriť ID popísal Mark Pilgrim v článku How to make a good ID in Atom.

Redakčný systém Textpattern generuje unikátny identifikátor tak­to:

$uid = md5(uniqid(rand(),true));

Tento identifikátor článku je uložený do databázy a je nemenný. Pri generovaní Atom súboru sa načíta z databázy a vytvorí sa tag: URI, ktorý obsahuje názov stránky (prípadne e-mail), čas, identifikátor blogu a identifikátor článku:

$tag = 'tag:'.$mail_or_domain.','.$feed_time.':'.$blog_uid.'/'.$uid;

<id> zdroja obsahuje iba identifikátor blogu a prípadne názov sekcie alebo kategórie (oddelené lomítkom /).

Určenie kategórií

Nový element <category> obsahuje kategórie článoku. Je možné ho použiť aj viackrát v jednom zázname <entry>. Názov kategórie sa uvádza v atribúte term="". Je možné určiť aj schému (scheme="") alebo štítok (label="") kategórie. Špecifikácia je celkom voľná v definovaní prípustných hodnôt týchto atribútov.

<category term="recepty" />
<category term="healthy-food" scheme="http://www.kucharka.sk/schema/" label="Zdravá výživa" />

Autori článku

Jeden záznam môže obsah len jediný element <author>. Ak článok písali viacerí autori, je potrebné mená ďalších uviesť v elementoch <contributor>.

Nové určovanie typu obsahu elementu/odkazu

Atom 0.3 používal na definovanie typu obsahu atribúty type="" a mode="". Atribút mode="" je zo špecifikácie Atom 1.0 odstránený a hodnota atribútu type="" sa mierne mení.

Atribút type="" môže obsahovať hodnoty text, html alebo xhtml. V elemente <content> môže tento atribút obsahovať aj MIME typ obsahu.

Referencia: The Atom Syndication Format.

Článok je napísaný na základe Moving from Atom 0.3 to 1.0.